KORZYSTANIE Z SERWISU WWW.APPYSMARTS.PL JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

 1. APPYSMARTS.PL to przeznaczony dla rodziców, dzieci oraz Producentów aplikacji (Użytkowników) serwis internetowy umieszczony pod adresem www.appysmarts.PL.
  Serwis ma na celu prezentowanie recenzji oraz rekomendowanie aplikacji mobilnych dla dzieci, a także jest wzbogacony o mechanizm (w postaci możliwości publikacji komentarzy oraz ocen) publikowania opinii Użytkowników o zamieszczanych aplikacjach. Za pomocą Serwisu prowadzone będą również badania w celu poszerzenia wiedzy na temat korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku od 0 do 6+ roku życia oraz ich rodziców.
  Serwis zawiera mechanizm publikacji informacji oraz rekomendacji własnych przez Producentów aplikacji. Materiały zamieszczone w Katalogu Wydawców są publikowane bezpośrednio przez Producentów aplikacji. Serwis appysmarts.pl nie ponosi odpowiedzialność za prezentowane treści w części serwisu pod nazwą Katalog Producentów.
 2. Operatorem Serwisu (Usługodawcą) jest Upper Mind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 139 lok 15. Warszawa, 02-304 (REGON 142614054 , NIP 701-028-93-59 zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym Wydział XII KRS pod numerem KRS 0000364406).

DEFINICJE

Serwis, appysmarts.pl – opiniotwórczy serwis internetowy w języku angielskim, w ramach którego są prezentowane i zbierane recenzje, opinie, wypowiedzi, materiały i inne informacje o aplikacjach mobilnych dla dzieci, utrzymywany przez Upper Mind sp. z o.o. w domenie www.appysmarts.pl.

Użytkownik Serwisu – każdy podmiot korzystający z serwisu, który zaakceptował warunki niniejszego regulaminu Appysmarts.pl.

Zalogowany Użytkownik Serwisu – każdy podmiot, który spełnił warunki regulaminu Appysmarts.pl i posiada utworzone konto Użytkownika Appysmarts, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i przynajmniej raz zalogował się w Appysmarts.pl.

Konto, Konto Użytkownika – prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika w ramach utworzonych przez niego profilu lub profili Konta. Użytkownik może posiadać więcej niż jeden profil w ramach swojego konta.

Profil Konta Użytkownika – prowadzony dla Użytkownika zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika w ramach utworzonego przez niego pojedynczego profilu Konta.

Rejestracja – procedura zakładania konta użytkownika Serwisu zgodnie z regulaminem Appysmart.com.

Dane – wszelkie informacje umieszczone w Serwisie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów współpracujących z Serwisem.

Aplikacja mobilna – oprogramowania działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy oraz tablety.

Aplikacje rekomendowane – zbiór aplikacji wyslekcjonowanych zgodnie z ustawieniami Użytkownika w jego profilu lub profilach.

Recenzja – subiektywna ocena aplikacji mobilnej przygotowana przez Redakcję Serwisu.

Opinia – każda informacja umieszczona przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu, np. wyrażenie opinii, komentarza oraz oceny i rekomendacji na temat aplikacji.

Materiały – wszelkie dane, jak np. teksty, zdjęcia, filmy, umieszczone przez Redakcję Serwisu, Użytkowników oraz Producentów, w wydzielonych miejscach Serwisu.

Wydawca – Firma, jej przedstawiciel lub osoba prywatna posiadającą prawa autorskie do dystrybucji aplikacji mobilnej,

Katalog Wydawców – wydzielone i wyraźnie oznaczone miejsce w serwisie, w którym Producenci samodzielnie publikują za pomocą udostępnionego przez Operatora Serwisu mechanizmu, informacje na temat przygotowanych przez siebie aplikacji.

Promocode – krótki kod przekazany Redakcji Serwisu przez Producenta umożliwiający darmowy dostęp do aplikacji na czas określony lub nieokreślony.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Z serwisu korzystać można poprzez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne.
 2. Serwis appysmarts.pl nie jest sklepem. Operator seriwsu nie jest też związany z żadnym Wydawcą lub Producentem aplikacji mobilnych, ani ich dystrybutorami.
 3. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na serwisie były aktualne, w szczególności ceny apliakcji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne ceny apliakcji pobierane przez Wydawców.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
 6. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie Recenzji, Danych, Opinii, i Materiałów Redakcji serwisu, materiałów innych Użytkoników serwisu oraz wszelkich innych informacji umieszczonych w Serwisie jest zabronione.
 7. Żadna część Serwisu, w szczególności Recenzje, Dane, Opinie i Materiały, nie może być rozpowszechniana w innych serwisach bez pisemnej zgody Operatora Serwisu.

OPINIE I MATERIAŁY UŻYTKOWNIKÓW

 1. Funkcjonalność Serwisu daje Użytkownikom możliwość pisania Opinii, Recenzji oraz umieszczenia Materiałów.
 2. Opinia opublikowana w Serwisie: 
  1. Powinna dotyczyć wyłącznie prezentowanej apliakcji,
  2. nie może być skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników Serwisu, wydawcę apliakcji, oraz wszelkich innych treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią opinii innego Użytkownika Serwisu,
  3. nie może zawierać treści o charakterze SPAMU,
  4. nie może zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych,
  5. nie może zawierać treści pornograficznych ani innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  6. nie może zawierać treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie może zawierać odnośników do serwisów, stron WWW,
  8. nie może naruszać praw autorskich oraz innych prawa zastrzeżonych dla ich właścicieli;
 3. Jeśli Opinie oraz Materiały Użytkowników Serwisu nie będą spełniały wyżej wymienionych warunków lub/i w innych przypadkach będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich – będą usuwane z Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.

USŁUGI

 1. Operator w ramach Serwisu świadczy usługi nieodpłatne, polegające na udostępnieniu recenzji aplikacji mobilnych dla dzieci w części otwartej oraz dostępnej po zalogowaniu.
 2. Otwarta Część Serwisu zawiera wszystkie recenzje aplikacji oraz wideopodcast Appysmarts Picks. Dostęp do otwartej części Serwisu jest możliwy bez rejestracji.
 3. Dostęp do części Serwisu dla Użytkowników zalogowaych jest możliwy po dokonaniu rejestracji (założeniu Konta).
 4. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje dodatkowy dostęp do listy Rekomendacji- dedykowanych aplikacji utworzonej na podstawie utworzonego przez niego Profilu Konta.
 5. Listy z aplikacjami rekomendowanymi mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie przez użytkownika z zrekomendowanych aplikacji.
 6. Operator serwisu dołoży wszelkich starań aby Algorytmie dopasowywania rekomendacji – działał optymalnie ale nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach rekomendacje mogą odbiegać od oczekiwań użytkownika.
 7. Operator serwisu jedynie pośredniczy w dystrybucji promocodów poprzez ich publikacje, Za aktualność oraz wykorzystanie ponosi odpowiedzialnóść jedynie Wydawca aplikacji, jaki przekazuje Operatorowi promocody do publikacji.

REJESTRACJA

 1. Podczas rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:
  Nazwa Użytkownika, hasło, adres poczty elektronicznej; kraj, imię dziecka, płeć, wiek, język, urządzenia mobilne z jakich korzysta.
  Dane zawarte w forlumarzu rejestracyjnymi nie będą publikowane.
 2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operatorem , której przedmiotem są usługi świadczone przezOperatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W wyniku prawidłowej Rejestracji Operator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie nazwy i hasła (logowanie).
 4. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Operatora musi dokonać pełnej aktywacji Konta.

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis;
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych;
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik udostępniając własny adres poczty internetowej zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18.07.2002 r.) od Operatora lub podmiotów umieszczających treści handlowe i pokrewne na serwisie. Zgoda użytkownika może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane oraz możliwością ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Numer zgłoszenia bazy danych w GIODO: 137341

Administratorem danych osobowych jest:
Upper Mind sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 139 l. 15
02-304 Warszawa

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Informacje publikowane na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i edukacyjnym.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
 3. Operator może zablokować lub usunąć treści jeżeli treść narusza regulamin.
 4. Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać na świadczone w ramach Serwisu usługi (w tym treści recenzji aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Serwisu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Serwisu. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik zostanie usunięte z Serwisu.
 5. Operator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych reklamowych na stronach Serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w niej zawartych; Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 3. Wszystkie użyte na niniejszej Stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.

REKLAMACJE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: info@appysmarts.com.
 2. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 3. Operator zastrzega ma prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.